Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis
gebruikt.
1. JRH Trainingen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hondsdraf 54, 8255KA te Swifterbant, ingeschreven
in het Handelsregister onder KvK-nummer 32139034.
2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met
wie JRH Ttrainingen een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Cursist: iedere natuurlijke persoon die in het kader van de Overeenkomst vanwege de Opdrachtgever aan een Training
deelneemt.
4. Partijen: JRH Trainingen en de Opdrachtgever gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan JRH Trainingen zich jegens de Opdrachtgever verbindt
tot het verlenen van Diensten.
6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door JRH Trainingen te verlenen diensten, waaronder niet limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, nascholing van beroepschauffeurs, antislip
trainingen voor auto’s en vrachtauto’s, aflevertrainingen, (proef)ritbegeleiding van importeurs met personen-en bedrijfsauto’s,
rijlessen, theorielessen en basiskwalificatie vrachtauto.
7. Training: iedere training of les op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek die in het kader van de Overeenkomst
plaatsvindt en ten tijde waarvan JRH Trainingen de Diensten verleent. Afhankelijk van wat Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk
overeengekomen, kan de Dienstverlening uit een enkele dan wel meerdere Trainingen bestaan.
8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die
met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden
gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JRH Trainingen en iedere Overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid,
wordt door JRH Trainingen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor
zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig,
laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te
treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van JRH Trainingen is vrijblijvend, ook in geval door JRH Trainingen is vermeld dat het
aanbod voor bepaalde tijd geldig is. Een aanbod van JRH Trainingen kan door hem nog worden herroepen tot meteen, althans zo
spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van JRH Trainingen, binden hem niet.
3. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van JRH Trainingen dat is gebaseerd op door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van JRH Trainingen, op
de eventueel daartoe door JRH Trainingen aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de
Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van JRH Trainingen, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij JRH Trainingen anders aangeeft. Een aanbod van JRH Trainingen kan in beginsel dan ook uitsluitend onverkort door de
Opdrachtgever worden aanvaard.
5. In geval de Overeenkomst mondeling is gesloten en JRH Trainingen vervolgens een Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de
Opdrachtgever verstrekt, wordt geacht dat deze opdrachtbevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de
opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst door hem van de bevestiging Schriftelijk en gemotiveerd bij
JRH Trainingen heeft geklaagd.
ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN
1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs
relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door
JRH Trainingen voorgeschreven wijze, aan JRH Trainingen beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle
door of namens hem aan JRH Trainingen beschikbaar gestelde informatie. JRH Trainingen is nimmer aansprakelijk voor schade
ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
2. De Opdrachtgever dient JRH Trainingen voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te
verlenen.
3. De Opdrachtgever staat er in geval van een praktijktraining voor in dat elke Cursist beschikt over een geldig rijbewijs en een voor
de uitvoering van de Diensten geschikt, APK-goedgekeurd en veilig voertuig. Ter zake rust op JRH Trainingen geen enkele
onderzoeks- en informatieplicht. De Opdrachtgever vrijwaart JRH Trainingen ter zake van alle aanspraken van derden.
4. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen
Partijen overeengekomen locatie worden verleend, zoals in geval van theorietraining, draagt de Opdrachtgever zorg voor een
juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Diensten.
5. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen
Partijen overeengekomen locatie worden verleend, dient JRH Trainingen op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken alle
daar aanwezige en in redelijkheid door JRH Trainingen gewenste zaken en voorzieningen.
6. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Cursisten tijdig ter beschikking staan van JRH Trainingen en dat zij alle medewerking
verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door JRH Trainingen mogelijk te maken.
ARTIKEL 5. | DERDEN
1. JRH Trainingen is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan een of meerdere
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is JRH Trainingen
niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door haar bij de Overeenkomst betrokken derden.
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die JRH Trainingen bij de uitvoering van
de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar
hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan JRH Trainingen, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op
de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van JRH Trainingen, zelf partij bij de Overeenkomst.
4. Het is mogelijk dat de eventuele derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door JRH Trainingen worden
ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. JRH Trainingen gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de
met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
Opdrachtgever te aanvaarden.
ARTIKEL 6. | DUUR EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de overeengekomen Diensten.
2. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst tegen volledige kwijtschelding van de overeengekomen prijs annuleren tot 14 dagen
vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten. Indien annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (inclusief) en 7e dag
(exclusief) vóór de (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs
verschuldigd. In geval van latere annulering blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT
1. JRH Trainingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe
gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en
jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop JRH Trainingen geen invloed heeft en die de
(verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van de
feitelijke opdrachtnemer.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt dan wel de overmachtsituatie langer
dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien JRH Trainingen bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds
uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. JRH Trainingen is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover
de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de
Overeenkomst JRH Trainingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij
tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de
Opdrachtgever Schriftelijk door JRH Trainingen in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld
waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde
termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen
waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is JRH Trainingen gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
3. Indien JRH Trainingen de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van JRH Trainingen vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief
bedoeld, begrepen kunnen zijn, een dagtarief of tarief voor een halve dag en/of eventuele bijkomende kosten, zoals een
kilometervergoeding voor reiskosten van JRH Trainingen.
2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door JRH Trainingen is vermeld, zijn alle door JRH Trainingen vermelde en door de
Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
3. In geval de Overeenkomst een doorlooptijd heeft van twee weken of langer, is JRH Trainingen gerechtigd om de Opdrachtgever
wekelijks te factureren.
4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de voor het overige op de
factuur vermelde betaalinstructies. JRH Trainingen hanteert een standaardbetalingstermijn van 15 werkdagen na factuurdatum,
maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
5. JRH Trainingen is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te
stellen.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het
openstaande bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.
7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de
Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. JRH Trainingen verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam
vakgenoot mogen worden gesteld. JRH Trainingen verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting; JRH Trainingen
kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever of een Cursist beoogt te behalen.
2. JRH Trainingen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of
een Cursist verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. JRH Trainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de
Opdrachtgever of een Cursist in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
4. JRH Trainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst,
personen- en letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. JRH Trainingen kan, onverminderd het bepaalde in het
overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk
worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van
JRH Trainingen in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een
tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming.

DSC_0088